Skip to content

Khởi nghiệp sáng tạo

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam: Đổi mới mạnh mẽ để phát triển

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam: Đổi mới mạnh mẽ để phát triển

Đảng, Nhà nước thúc đẩy nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp như phát triển doanh nghiệp công…